Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

মাতৃত্বকালীন ভাতা

µwgK bs

wnmve avix kªwg‡Ki bvg

wcZvi bvg

wnmve bs

‡P

5w`‡bi gyRyix

5w`‡bi gyRyix n‡Z

gš—e¨

01

nviybyi ikx` (m`©vi)

g„Z †Lv`v †bIqvR

g„Z byi evby

 

 

 

 

 

02

wmivRyj Bmjvg

byi“j Bmjvg

mvgïbœvnvi

 

 

 

 

 

03

gynv¤§` †mv‡nj ivbv

Aveyj Kvjvg

RvbœvZzyyyyj †di‡`Šm

 

 

 

 

 

04

‰mq`yj Avjg

g„Z Avng` †nv‡mb

 

 

 

 

 

 

05

Avey Zv‡ni ZvjyK`vi

g„Z Aveyj ˆmq`

 

 

 

 

 

06

AvwRRyj nK

‡Zvdv‡qj Avng`

 

 

 

 

 

07

gynv¤§` †mwjg

byi“j Bjvg

 

 

 

 

 

08

gvnveyj Avjg

Pvb e·

 

 

 

 

 

09

mwd&Dj Avjg

g„Z Avn¤§` †nv‡mb

 

 

 

 

 

10

gynv¤§` BmgvCj

g„Z gy:BDbyQ

 

 

 

 

 

11

KvRx byi“j Avjg

g„Z QvjvgZ Dj­vn

 

 

 

 

 

12

Bwjqvm

gy³vi Avng`

 

 

 

 

 

13

kvgmyj Avjg

g„Z byi Avng`

 

 

 

 

 

14

Kwei Avng`

Gbv‡qZ Avjx

 

 

 

 

 

15

gy: Avey gyQv

g„Z Avng`yi ingvb

 

 

 

 

 

16

myjZvb Avng`

g„Z Avwj Avng`

 

 

 

 

 

17

gynv¤§` BwjqvQ

Ave`y ï°zi

 

 

 

 

 

18

Ave`yj Kwig

g„Z byi“¾vgvb

 

 

 

 

 

19

AvgRvZ †nv‡mb(m`©vi)

Rqbyj Av‡e`xb

 

 

 

 

 

20

kvgïj Avjg

g„Z byi“j Bmjvg

 

 

 

 

 

21

AvwRRyj nK

Aveyj nvqvZ

 

 

 

 

 

22

byi †gvnv¤§`

Igi Avjx

 

 

 

 

 

23

Ave`y„j  †Qvenvb

g„Z gywebyj nK

 

 

 

 

 

24

Avwgb kixd

g„Z †Rej †nv‡mb

 

 

 

 

 

µwgK bs

wnmve avix kªwg‡Ki bvg

wcZvi bvg

wnmve bs

‡P

5w`‡bi gyRyix

5w`‡bi gyRyix n‡Z

gš—e¨

01

nviybyi ikx` (m`©vi)

g„Z †Lv`v †bIqvR

g„Z byi evby

 

 

 

 

 

02

wmivRyj Bmjvg

byi“j Bmjvg

mvgïbœvnvi

 

 

 

 

 

03

gynv¤§` †mv‡nj ivbv

Aveyj Kvjvg

RvbœvZzyyyyj †di‡`Šm

 

 

 

 

 

04

‰mq`yj Avjg

g„Z Avng` †nv‡mb

 

 

 

 

 

 

05

Avey Zv‡ni ZvjyK`vi

g„Z Aveyj ˆmq`

 

 

 

 

 

06

AvwRRyj nK

‡Zvdv‡qj Avng`

 

 

 

 

 

07

gynv¤§` †mwjg

byi“j Bjvg

 

 

 

 

 

08

gvnveyj Avjg

Pvb e·

 

 

 

 

 

09

mwd&Dj Avjg

g„Z Avn¤§` †nv‡mb

 

 

 

 

 

10

gynv¤§` BmgvCj

g„Z gy:BDbyQ

 

 

 

 

 

11

KvRx byi“j Avjg

g„Z QvjvgZ Dj­vn

 

 

 

 

 

12

Bwjqvm

gy³vi Avng`

 

 

 

 

 

13

kvgmyj Avjg

g„Z byi Avng`

 

 

 

 

 

14

Kwei Avng`

Gbv‡qZ Avjx

 

 

 

 

 

15

gy: Avey gyQv

g„Z Avng`yi ingvb

 

 

 

 

 

16

myjZvb Avng`

g„Z Avwj Avng`

 

 

 

 

 

17

gynv¤§` BwjqvQ

Ave`y ï°zi

 

 

 

 

 

18

Ave`yj Kwig

g„Z byi“¾vgvb

 

 

 

 

 

19

AvgRvZ †nv‡mb(m`©vi)

Rqbyj Av‡e`xb

 

 

 

 

 

20

kvgïj Avjg

g„Z byi“j Bmjvg

 

 

 

 

 

21

AvwRRyj nK

Aveyj nvqvZ

 

 

 

 

 

22

byi †gvnv¤§`

Igi Avjx

 

 

 

 

 

23

Ave`y„j  †Qvenvb

g„Z gywebyj nK

 

 

 

 

 

24

Avwgb kixd

g„Z †Rej †nv‡mb