Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

6নং পোমরা ইউনিয়নের বাজেট

21

ev‡RU I cÖK…Z:

ev‡RU

cÖK…Z

 

c„ôv bs: 08

cv_©K¨ +/-

(K) Avqt- (A) wbR¯^ Znwej:-

 

 

 

 cÖviw¤¢K †Ri:-

 

 

 

Ki I †iU

 

 

 

BRviv

 

 

 

hvbevnb (gUihvb e¨ZxZ)

 

 

 

wbeÜb Ki

 

 

 

jvB‡mÝ I cviwgU wd

 

 

 

m¤úwËi fvov I jvfRwbZ wd

 

 

 

Ab¨vb¨ cÖvwß

 

 

 

 †gvU UvKv=

 

 

 

(Av) Dbœqb Znwej:

 

 

 

cÖviw¤¢K †Ri

 

 

 

miKvix Aby`vb:

 

 

 

f~wg n¯’všÍi Ki (1%)

 

 

 

ms¯’vcb

 

 

 

Dbœqb: c~Z©KvR

 

 

 

¯’vbxq miKvi Aby`vb:

 

 

 

†Rjv cwil`

 

 

 

Dc‡Rjv cwil`

 

 

 

Ab¨vb¨ cÖvwß

 

 

 

‡gvU UvKv=

 

 

 

(K) me©‡gvU UvKv:( A+Av)=

 

 

 

(L) e¨q (A) wbR¯^ Znwej

 

 

 

ms¯’vcb

 

 

 

U¨v· Av`vq LiP

 

 

 

‡ókbvix

 

 

 

R¡vjvbx LiP

 

 

 

‡mwgbvi/mfv

 

 

 

Avc¨vqb LiP

 

 

 

we`y¨r wej

 

 

 

mvnvh¨

 

 

 

K…wl

 

 

 

¯^v¯’¨ I m¨vwb‡Ukb:

 

 

 

iv¯Ív †hvMv‡hvM I BgviZ:

 

 

 

wkÿv

 

 

 

‡mP I euva

 

 

 

Ab¨vb¨ e¨q

 

 

 

mgvcwb †Ri:

 

 

 

†gvU UvKv

 

 

 

(Av) Dbœqb Znwej

 

 

 

mvaviY ms¯’vcb

 

 

 

Dbœqb-c~Z©KvR

 

 

 

K…wl

 

 

 

¯^v¯’¨ I m¨vwb‡Ukb

 

 

 

iv¯Ív, †hvMv‡hvM I BgviZ

 

 

 

wkÿv

 

 

 

‡muP I euva

 

 

 

wewea e¨qt-

 

 

 

AwWU wd

 

 

 

Ab¨vb¨ e¨q

 

 

 

mgvcbx †Ri

 

 

 

 †gvU UvKv

 

 

 

(L) me©‡gvU UvKv (A+Av)